matura-z-matematyki-podstawowej-jak-wyglada-2

Matura matematyka podstawowa: jak wygląda matura podstawowa z matematyki? Jaki jest zakres materiału? Ile trwa matura z matematyki? Co zabrać ze sobą na egzamin? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym artykule.

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompletne źródło wiedzy o egzaminie maturalnym z matematyki podstawowej. Stąd dowiesz się, jakie typy zadań pojawią się na maturze z matematyki, w jaki sposób oceniane są odpowiedzi oraz jakie działy warto powtórzyć przed egzaminem.

Matura matematyka podstawowa – zasady

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym jest obowiązkowy od 2010 roku. Warunkiem przystąpienia do niego jest świadectwo ukończenia szkoły średniej. Egzamin odbędzie się 7 maja 2019 roku i potrwa 170 minut. Maksymalna ilość punktów, jaką będziesz mógł otrzymać za prawidłowe rozwiązanie zadań, wynosi 50. Aby zdać maturę, musisz uzyskać min. 30% punktów, czyli 15.

Matematyka podstawowa: zadania

Zastanawiasz się, ile zadań jest na maturze z matematyki podstawowej? Na egzaminie maturalnych będziesz miał do rozwiązania ok. 35 zadań, z czego mniej więcej 25 będzie zamkniętych, a 10 – otwartych.

– pierwsza grupa to zadania zamknięte. Do każdego z nich podane są cztery odpowiedzi – tylko jedna z nich jest prawidłowa. Zaznaczasz ją na karcie odpowiedzi. Takich zadań jest ok. 25 i są punktowane w skali 0-1 pkt.

– druga grupa to zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. W takim zadaniu należy podać krótkie uzasadnienie swojego rozwiązania. Możesz otrzymać za nie od 0-2 pkt.

– trzecia grupa to zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Wymagane jest, aby przedstawić w nim swój sposób rozumowania oraz przedstawić metodykę działania, czyli jak doszedłeś do właściwego rozwiązania. Tego typu zadania punktowane są w skali 0-4pkt., 0-5pkt. lub 0-6 pkt., zależnie od poziomu trudności i skomplikowania.

Pamiętaj, że egzaminatorzy nie przyznają punktów cząstkowych, np. 0,75 pkt.

Co zabrać na maturę z matematyki podstawowej?

Na salę egzaminacyjną weź ze sobą:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Bez niego nie przystąpisz do egzaminu,

długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem,

linijkę,

cyrkiel – ze względu na to, że nie należy korzystać z ołówka, wszystkie rysunki wykonane cyrklem poprawiaj długopisem albo, co będzie lepszym rozwiązaniem dla Ciebie, zaopatrz się w cyrkiel z wkładanym długopisem (koniecznie z czarnym atramentem),

kalkulator prosty, czyli taki za pomocą którego możesz: dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić oraz, ewentualnie, obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb. Zabronione jest posiadanie kalkulatora z większą ilością funkcji,

– dodatkowo na miejscu otrzymasz kartę wzorów – sprawdź, jak będzie wyglądał taki zestaw wzorów matematycznych.

Czego nie brać na maturę z matematyki podstawowej?

Na maturę nie możesz wziąć ze sobą kątomierza ani innych pomocniczych przyborów poza podanymi wyżej. Jeśli posiadasz zegarek z innymi niż odmierzanie czasu funkcjami, również zostaw go w domu. Zabronione jest także posiadanie aparatu, komórki, tabletu lub jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego. Na salę egzaminacyjną nie powinieneś wnosić także napoju, posiłku ani żadnego innego dodatkowego przedmiotu takiego jak maskotka, amulet, wisiorek itp.

Matematyka podstawowa: jak się przygotować?

Sprawdź, jakie zdolności i umiejętności powinieneś posiadać, aby zdać maturę z matematyki. Zgodnie z informatorem CKE matura podstawowa z matematyki sprawdza, czy:

– umiesz interpretować teksty matematyczne oraz otrzymane wyniki zadania,

– posiadasz znajomość oraz umiejętność posługiwania się prostymi, powszechnie znanymi obiektami matematycznymi,

– potrafisz trafnie dobrać model matematyczny do prostej sytuacji,

– wiesz, jak stworzyć konkretną strategię działania, stosowną do treści zadania,

– prowadzisz proste rozumowanie, na które składa się niewielka ilość kroków.

Matura matematyka podstawowa: zakres materiału

Matura podstawowa z matematyki weryfikuje, czy opanowałeś materiał zawarty w podstawie programowej. Przypominamy 10 działów, które przerabiałeś w toku nauczania oraz umiejętności, jakie powinieneś nabyć w trakcie nauki.

Dział

Matura matematyka podstawowa – co trzeba umieć?

liczby rzeczywiste

przedstawiać liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka), posługiwać się pierwiastkami, obliczać potęgi, podatki oraz procenty, obliczać błąd względny i bezwzględny, posługiwać się przedziałem liczbowym, wykorzystywać definicję logarytmu i stosować ją w obliczeniach, obliczać wartość wyrażeń arytmetycznych

wyrażenia algebraiczne

używać wzorów skróconego mnożenia na (a ± b)^2 oraz a^2 – b^2

równania i nierówności

wiedzieć jak sprawdzić, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania lub nierówności; rozwiązywać: nierówności pierwszego stopnia, nierówności kwadratowe oraz równania kwadratowe – wszystkie z jedną niewiadomą; rozwiązywać proste równania wymierne, korzystać z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x^3 = -8, korzystać z własności iloczynu przy rozwiązywaniu równań typu x(x+1)(x–7) = 0, rozwiązywać proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych, np. x+1/x+3 = 2, x+1/x = 2x.

funkcje

określać funkcję (za pomocą wzoru, tabeli, wykresu), obliczać wartość funkcji dla danego argumentu, odczytywać z wykresu wartości funkcji, rysować wykresy funkcji, wyznaczać wzory funkcji, wyznaczać wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym

ciągi

wyznaczać wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym; badać, czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny; stosować wzór na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego

trygonometria

wykorzystywać definicje i wyznaczać wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów o miarach od 0° do 180°; korzystać z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych i znając proste zależności między nimi, znając wartość funkcji (sinus lub cosinus) obliczać wartość pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego, wyliczać miarę kąta ostrego dla którego funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość

planimetria

stosować zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym, potrafisz korzystać z własności stycznej do okręgu i własności okręgów stycznych; używać cech prawdopodobieństwa trójkątów

geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej

wyznaczać równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci kierunkowej lub ogólnej); obliczać współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych, wyznaczać współrzędne środka odcinka, obliczyć odległość dwóch punktów, wyznaczyć równania prostych prostopadłych lub równoległych do podanego punktu prostej

stereometria

rozpoznawać w graniastosłupach i ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), obliczać miary tych kątów, rozpoznawać w walcach i stożkach kąt między odcinkami; określać, jaką figurą jest przekrój prostopadłościanu,

elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.

obliczać średnią ważoną i odchylenie standardowe, obliczać prawdopodobieństwa w prostych sytuacjach, zliczać obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych

Nie chcesz żeby coś Cię ominęło? Polub nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco:

Matura matematyka podstawowa – podsumowanie

Mamy nadzieję, że z naszego szczegółowego poradnika dowiedziałeś się wszystkiego o maturze podstawowej z matematyki. Jeśli nie, zostaw swoje pytanie w komentarzu. Życzymy powodzenia!

P.S. Poznaj także zasady zdawania matury, sprawdź jakie są terminy matur 2019 oraz które przybory wziąć na maturę.

matura matematyka podstawowa
Jak wygląda matura z matematyki podstawowej?
Jak oceniasz ten artykuł?
Jak wygląda matura z matematyki podstawowej?

Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa?

Dziękujemy za Twój głos

Dodaj komentarz