jak-wyglada-matura-z-biologii-jak-sie-przygotowac-do-matury

Jak wygląda matura z biologii? Jak się przygotować do matury z biologii? Co będzie na maturze z biologii? – oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć Wam, co pojawi się na maturze z biologii, ale możemy podpowiedzieć, na co warto zwrócić uwagę przygotowując się do egzaminu.

W tym artykule znajdziecie informacje na temat tego, jak przebiega matura z biologii, jakie zadania mogą się znaleźć w arkuszu maturalnym, jak należy odczytywać polecenia, jakie rzeczy warto przećwiczyć przed maturą oraz w jaki sposób matura z biologii jest oceniana.

Matura z biologii – informacje podstawowe

Od 2015 roku maturę z biologii można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Egzamin maturalny z biologii ma formę pisemną i trwa 180 minut. Podczas matury z biologii można korzystać z zestawu tablic (takiego samego jak z chemii i fizyki), a także z kalkulatora.

Do matury z biologii może przystąpić każdy, kto ukończył szkołę średnią, niezależnie od tego, na jakie przedmioty uczęszczał – osoby które chcą przystąpić do matury z biologii, nie muszą nawet tego przedmiotu mieć w planie.

Co sprawdza matura z biologii?

Matura z biologii ma na celu sprawdzić, w jakim stopniu maturzysta opanował materiał z zakresu biologii, który to został określony w podstawie programowej. Na maturze oprócz zagadnień z poziomu szkoły średniej może także pojawić się materiał ze szkoły gimnazjalnej.

Matura z biologii sprawdza:

  • Wiedzę i jej stosowanie w identyfikowaniu i analizowaniu problemów,

  • to, w jaki sposób maturzysta potrafi wykorzystywać informacje pochodzące ze zróżnicowanych źródeł,

  • umiejętność projektowania doświadczeń oraz analizowania i interpretowania wyników,

  • umiejętność wykorzystania narzędzi matematycznych w opisie oraz analizie zjawisk i procesów.

Co trzeba umieć na maturze z biologii?

Oprócz sprawdzenia wiedzy, zadania maturalne z biologii mają także na celu zweryfikować umiejętności maturzysty. Wśród nich można wyróżnić umiejętności:

  • wyjaśniania procesów i zjawisk, a także zależności budowy i funkcjonowania organizmów od środowiska ich życia,

  • przetwarzania informacji biologicznych z postaci tekstu do postaci tabeli lub schematu, z postaci liczbowej w postać diagramu lub wykresu – lub w jeszcze inny sposób, np. przyporządkowanie przestrzenne, chronologiczne,

  • analizy eksperymentu, czyli sposobu jego planowania, przeprowadzania, a także pod względem stawianych hipotez i wniosków formułowanych na podstawie dołączonych wyników,

  • przedstawiania związków przestrzennych między elementami układów żywych i związków czasowych, tzn. sekwencji zdarzeń w różnych procesach biologicznych, w tym także związków między strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia,

  • wskazywania związku obecnego zróżnicowania życia z przebiegiem procesu ewolucji,

  • prowadzenia rozumowania opartego na treściach biologicznych, dobierania odpowiednich argumentów popierających stwierdzenia, wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy faktami, formułowania wniosków i opinii na podstawie zawartych w zadaniu informacji.

Zadania na maturze z biologii

W arkuszu maturalnym znajduje się około 25 zadań. Przy każdym zadaniu widnieje informacja na temat maksymalnej liczby punktów, jaką można za nie uzyskać.

Zadania będą miały różny stopień trudności, będą także różniły się pod względem sposobu udzielania odpowiedzi – niektóre zadania będą miały charakter zamknięty, inne otwarty.

Zadania zamknięte to zadania, gdzie nie wpisuje się własnej odpowiedzi, tylko wybiera je spośród podanych opcji. Z kolei w zadaniach otwartych należy samodzielnie udzielić pisemnej odpowiedzi. Większość zadań na maturze z biologii to zadania otwarte.

Niektóre zadania będą się odnosić do dołączonych w arkuszu materiałów źródłowych, takich jak schematy, wykresy, tabele, rysunki itd. – stąd na maturze z biologii niezbędna jest umiejętność odczytywania informacji zawartych w różnego rodzaju źródłach.

Należy także zwracać uwagę na czasowniki zawarte w poleceniach, które są cenną wskazówką na temat tego, co powinno zostać uwzględnione w odpowiedzi. W przypadku zadań zamkniętych raczej są one dla każdego jasne – wybierz, zaznacz, podkreśl, ale jeśli chodzi o zadania otwarte, to maturzyści często mają problem z poleceniami. Jak w takim razie należy rozumieć polecenia w tego typu zadaniach?

Jak rozumieć polecenia na maturze z biologii?

Jeżeli w poleceniu pojawia się czasownik wymień, to:

w odpowiedzi należy podać nazwy / nazwę (przykładowo procesów) i tylko nazwy – bez uzasadniania odpowiedzi i opisywania ich.

Jeżeli w poleceniu pojawia się czasownik opisz, to:

należy sformułować krótką odpowiedź, w której zostanie zawarta nazwa oraz np. opis budowy lub przebieg zjawiska, doświadczenia czy procesu – bez wyjaśniania przyczyny.

Jeżeli w poleceniu pojawia się czasownik porównaj, to:

należy wskazać podobieństwa oraz różnice pomiędzy procesami, obiektami itp. bez tłumaczenia, dlaczego te różnice i podobieństwa istnieją.

Jeżeli w poleceniu pojawia się czasownik określ / podaj, to:

w krótkiej odpowiedzi należy przedstawić przykładowo istotę danego zjawiska czy też jego przyczynę, za pomocą odpowiednich terminów biologicznych.

Jeżeli w poleceniu pojawia się czasownik wyjaśnij, to:

należy podać krótką odpowiedź, w której zostanie przedstawiona zależność lub związki przyczynowo-skutkowe, przestrzenne czy czasowe.

Jeżeli w poleceniu pojawia się czasownik uzasadnij, to:

należy podać krótką odpowiedź, w której podane są argumenty (fakty biologiczne), które popierają (lub nie popierają – to zależy od polecenia) stwierdzenie, tezę, hipotezę itp. – chodzi o to, że argument musi mieć merytoryczny związek z materiałem źródłowym lub po prostu odnosi się do wiedzy osoby zdającej.

Jeżeli w poleceniu pojawia się czasownik wykaż, to:

w krótkiej odpowiedzi należy pokazać, że istnieje związek (np. przyczynowo-skutkowy) lub zależność między faktami biologicznymi, bez wnikania w przyczyny tych zależności.

Wyniki egzaminu maturalnego z biologii

Wynik, jaki uzyskuje się na maturze z biologii jest wyrażony w procentach i na skali centylowej. Wynik uzyskany z przedmiotu dodatkowego, czyli z biologii także, nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego – niezależnie od tego, ile punktów na maturze z biologii zdobędziesz.

Jeśli chodzi o punktację, to w przypadku większości zadań zamkniętych można uzyskać 1 punkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi, a gdy odpowiedź będzie błędna lub w ogóle nie zostanie udzielona, zdający otrzyma 0 punktów. W zadaniach zamkniętych, za które można otrzymać np. 2 punkty, jeśli udzielona odpowiedź będzie częściowo poprawna, egzaminator może przyznać za zadanie 1 punkt.

Jeśli chodzi o zadania otwarte, to punktacja jest tu różna i zależy od poziomu trudności zadania lub jego rozbudowania. Egzaminator oceniający zadanie nie może wpisać punktów cząstkowych (np. pół punktu).

Jak się uczyć do matury z biologii?

Jeśli przygotowujesz się do matury z biologii, zajrzyj na korepetica.pl, znajdziesz tam listę kursów maturalnych z biologiibiologia – przygotowanie do matury online , w tym także pierwszy w Polsce Maturalny Kurs Online z układu krążenia oraz kurs maturalny Maturalne problemy z biologii, z którego dowiesz się, w jaki sposób radzić sobie z bardziej skomplikowanymi zadaniami.

Nie chcesz żeby coś Cię ominęło? Polub nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco:

Informacje na temat matury z biologii zostały opisane w oparciu o informator maturalny CKE.

Jak wygląda matura z biologii?
Ocena: 5 z: 1

Dodaj komentarz